Skip to Main Content
LibGuides

Publikationsguide (NY 2022)

Inrapportering av publikationer

Inrapportering och granskning

Personalen vid Yrkeshögskolan Novia rapporterar själv in sina publikationer i Justus.

Johanna Glader vid Åbo Akademis bibliotek granskar och godkänner publikationerna, varefter de med en liten fördröjning blir sökbara i Forskning.fi .

Bra att veta då man rapporterar

Om flera från Novia skrivit en publikation tillsammans räcker det att en person rapporterar publikationen, men alla anställda vid Novia ska uppges både som författare och som organisationens upphovsmän.

Välj även rätt enhet för organisationens upphovsman. Ifall innevarande års enhetskoder fattas, välj föregående år. Biblioteket uppdaterar när enhetskoderna uppdaterats.

Då man rapporterar in en konstnärlig publikation, skall man välja en roll för organisationens upphovsman. Ifall flera från Novia har skapat tillsammans, men har olika roller i produktionen, skall den rapporteras på nytt för varje ny roll.

Bifoga gärna en fil med texten under rubriken parallellpublicering. Biblioteket kontrollerar om artikeln kan parallellpubliceras.

Varje år samlar Undervisnings- och kulturministeriet in uppgifter om publikationer som gjorts av personal vid yrkeshögskolor, universitet och forskningsinstitut.

Genom de insamlade uppgifterna får man information om högskolornas forskningsverksamhet och samhälleliga påverkan. Antalet publikationer är också en mätare som UKM använder som styrverktyg av högskolor, samt som mätare för finansiering. Det är därför viktigt, att rapportera in publikationer som högskolans personal har skrivit eller producerat i arbetets regi under året.

 

 

Yrkeshögskolan Novia betalar ett arvode för publikationer som uppfyller kriterierna för inrapportering till UKM, och som rapporteras i Justus, ifall det inte ingår i ens arbetstidsplan. Läs mera på intranätet.

Inrapporterade och godkända publikationer hittas i Forskning.fi.

Gör så här då du ska rapportera in en publikation som du skrivit under året.
1. Logga in till Justus!
2. Välj rutan Spara uppgifter.
3. Välj Manuell inmatning eller sök fram uppgifter med hjälp av DOI ifall publikationen har ett DOI.
4. Efter det väljer du rätt publikationstyp (t.ex. A2 eller D4), den bestämmer vilka frågor du ska besvara. Ifall du inte vet vilken publikationstyp du ska välja finns det noggrannare förklaringar i UKM:s handbok "Anvisningar för forskare om insamling av publikationsdata" från 2016.
På samma ställe hittar man även anvisningar till forskare om insamling på finska och engelska.
5. Fyll i alla uppgifter om möjligt! Fält märkta med stjärna är obligatoriska. Ifall du inte förstår frågan eller har problem – be om hjälp!
6. Fyll i hela webbformuläret på en gång!

7. Ladda upp artikeln för parallellpublicering. Mer information om parallellpublicering
8. När du är klar tryck på "Spara och förhandsgranska". Komplettera ifall någon uppgift saknas.
9. VIKTIGT att spara ytterligare en gång efter att du förhandsgranskat!
10. Under rutan "Mina publikationer" ser du de publikationer du rapporterat in. Här kan du också ändra eller uppdatera posterna. Då posterna granskats och godkänts, kan du inte längre lägga till uppgifter.

Några dagar efter att granskaren godkänt publikationen är den synlig och sökbar i Forskning.fi

OBS! Kom överens om vem som rapporterar in t.ex. då du skrivit någonting tillsammans med dina kolleger i Novia, så vi undviker dubbleringar! Ifall din publikation gjorts som ett samarbete med en annan högskola i Finland, ska alla högskolor rapportera publikationen via sin Justus. Bestäm vilken publikationstyp ni rapporterar in er gemensamma publikation som – UKM sammanför uppgifterna för att kartlägga samarbete mellan högskolorna. Ifall era uppgifter inte stämmer överens måste uppgifterna korrigeras i efterhand.

Ha dessa uppgifter till hands när du börjar:

Publikationen eller produktionen med slutlig titel/rubrik och ev. underrubrik samt uppgifter om förlag/utgivare, publiceringsort etc.
Namn på alla författare, producenter och ev. redaktörer i den ordning de anges i den slutliga versionen.

Viktigt! I fältet Publikationens upphovsmän fyller man i alla författare, oberoende av tillhörighet. I fältet Organisationens upphovsmän fyller man i de författare som har anknytning till Novia. Detta är en uppgift som ministeriet kartlägger skilt för sig.

Viktigt att veta

Om ditt verk finns i både tryckt och elektronisk version, rapportera in endast en version och i första hand den tryckta versionen.
Ifall du agerat redaktör för en publikation finns det publikationstyper som endast avser redaktörskap (publikationstyperna C2, D6 eller E3)
Om din publikation finns i olika språkversioner, rapportera endast in en version!
Produktioner rapporteras också in endast en gång (t.ex. utställningar eller konserter som visats/uppförts många gånger är EN produktion så vitt sammansättningen/innehållet/verket inte ändrats).

Har du frågor om publikationsinsamlingen kontakta

Johanna Glader, 050 356 4729

johanna.glader(at)novia.fi eller johanna.e.glader(at)abo.fi

 

Har du frågor om att publicera i Novias serier eller på Novialia kontakta

Caroline Lång, 050 470 6592

caroline.lang(at)novia.fi

Verktyg för inrapportering och uppföljning

JUSTUS

Rapportera årligen in dina publikationer i Justus.

All personal med Novia-lösenord kan rapportera in sina publikationer i Justus. Om det är första gången du rapporterar ska du aktivera dina Novia-lösenord i Eduuni.

Forskning.fi är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och som samlar och sprider information om forskning i Finland. Tjänsten innehåller information om bl.a. forskare, finländska forskningsorganisationer, publikationer, forskningsprojekt, forskningsdata och infrastrukturer.

Yrkeshögskolornas publikationer finns från år 2012, universitetens från år 2011. Publikationer som rapporteras i Justus överförs till Forskning-fi-tjänsten (publikationstyper A-G) då de blivit godkända i Novias Justus.

I utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen får man uppgifter om yrkeshögskolornas statistik bl.a. gällande publikationer. Yrkeshögskolornas publikationsrapporter kan användas för att granska yrkeshögskolornas publikationsverksamhet enligt olika klassificeringar (t.ex. typ av publikation). Uppgifter finns för åren 2010–2021.

Kriterier för att publikationer skall godkännas

Kriterier för att publikationen skall godkännas i korthet :

 • upphovspersonen är anställd vid Novia, och affilierar sig till Novia i publikationen

 • innehållet grundar sig på upphovspersonens forskning och/eller sakkunskap i Novia

 • publikationen skall vara offentligt tillgänglig i någon form. Skrivna publikationer antingen fritt på nätet eller mot betalning. Konstnärliga publikationer antingen som ett öppet evenemang eller en öppen stream, med eller utan betalning.

 • publikationskanalen har en oberoende redaktion som bestämmer om vad som publiceras i kanalen

 • publikationen innehåller ny vetenskaplig eller yrkesmässig kunskap, eller konstnärligt innehåll som inte tidigare publicerats och rapporterats i publikationsinsamling.

 

Offentlig konstnärlig verksamhet (publikationstyp F)

 

Konstnärliga publikationer i publikationsinsamlingen

 • Den konstnärliga verksamheten utgör en del av högskolans lagstadgade uppgifter.
 • Konstnärlig verksamhet, som utförs av en person som är anställd av en högskola, är en del av organisationens samhälleliga påverkan, och genom verksamheten upprätthåller och utvecklar personalens sakkunskap och nätverk, vilket kommer högskolan till godo.
 • I publikationsinsamlingen avser konstnärliga publikationer sådan verksamhet som leder till konserter, föreställningar, verk eller motsvarande resultat av konstnärlig aktivitet.
 • För de konstnärliga publikationerna finns det inga exakta instruktioner. UKM har gett fyra kriterier, som skall uppfyllas för att publikationen skall kunna rapporteras.

Centrala kriterier för konstnärliga publikationer

1. Konstnärlig insats

Publikationen har skapats utgående från personens medvetna skapande, konstnärliga insats. En konstnärliga publikation skall alltid uppnå verkshöjd för ett självständigt verk.

2. Affiliation

Minst en av personerna skall ha koppling till högskolan, och konstnärlig verksamhet ingår i personens arbetsbeskrivning.

Koppling till högskolan betyder att personen skall ha varit anställd av högskolan då verket framställdes, övades och/eller framfördes och att den konstnärliga insatsen har att göra med personens arbetsbeskrivning.

Den konstnärliga verksamheten hör till personens arbestuppgifter och om det är överenskommet med förmannen t.ex. i utvecklingssamtal.

Resultat av konstnärlig verksamhet rapporteras inte i publikationsinsamlingen, ifall verksamheten inte avhandlats med förmannen och denna konstnärliga verksamhet är personens huvudsakliga syssla utanför högskolan (t.ex. timanställd i bisyssla).

Konstnärliga publikationer som gjorts i samband med undervisning och handledning rapporteras inte, utom om det är fråga om lärarens konstnärliga verksamhet som uppfyller kriterierna om verkshöjd, affiliering och offentlighet.Endast lärarens insats rapporteras.

 

3. Offentlighet

I publikationsinsamlingen är offentlighet ett viktigt kriterium. I konstnärliga sammanhang betyder offentlighet i huvudsak att någon annan än personen själv har beslutat om publicering, t.ex. beställare, kurator, producent eller utgivare. Publikationens offentlighet skall gå att bevisa efteråt.

UKMs kriterier för offentlighet i finsk språkdräkt :

 • jonkun muun kuin tekijän tai tekijöiden ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti tavoitettavaksi toimittama, tai

 • riippumattomasti vertaisarvioitu ja ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti saataville toimitettu, tai

 • korkeakoulun ulkopuolisen organisaation tilaama, vastaanottama ja taiteellisessa tarkoituksessa hyödyntämä.

Mikäli julkaisun julkisuutta on vaikea tulkita ed. kriteerien mukaan, täytyy julkaisun kuitenkin ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukainen teoskynnys.

 

4. Hur många gånger kan en konstnärliga publikation rapporteras?

Det är viktigt att känna till och följa kriterierna för hur många gånger en konstnärlig publikation kan rapporteras.

Konstnärliga publikationer rapporteras endast en gång, oberoende om en eller flera från högskolans personal medverkat i publikationen.

Inrapportering görs av den första eller i övrigt mest betydande offentliga framförandet, eller som en helhet av flera framförande.

Undantag: om publikationen består av flera självständiga konstärliga insatser, kan delinsatserna rapporteras som nya konstnärliga publikationer. T.ex. musiker, kapellmästare och konstnärlig ledare.

Om samma publikation framförs på nytt, rapporteras den ändå inte på nytt. Till samma publikation räknas en produktion eller konserthelhet, som inte förutsätter nya förberedelser och övningar.

Om samma publikation framförs på nytt efter en längre tid, och insatserna för att framföra verket på nytt är betydande (verket har kanske omformats eller omarrangerats) kan man rapportera verket på nytt.

 

Konstnärliga publikationer beskrivs med typkategorier och roller. 

Konstnärliga publikationer beskrivs noggrannare med roller och typkategorier. Båda finns nu på svenska i formuläret.

Rollen beskriver personens insats, medan typkategorin beskriver själva publikationen eller slutresultatet. Rollen har alltid koppling till personens anställning och konstnärliga kunnande i högskolan. Normalt kan en person ha 1-2 roller per föreställning/produktion.

Videor och podcasts ska uppfylla följande kriterier

 • en redaktion skall ha godkänt manuskriptet innan produktionen görs
 • minst en upphovsperson skall ha koppling till högskolan
 • redaktion, upphovspersonens affiliation (namn + titel + högskola) och utgivningstid skall framgå från produktionen
 • också i ljudinspelningar skall upphovspersonerna presenteras
 • innehållet skall ha att göra med upphovspersonens forskning och sakkunskap i högskolan. Centralt är att skapa ny kunskap. I publikationen för man fram den nya kunskap som producerats vid högskolan.
 • materialet eller programmet skall inte ha publicerats tidigare i motsvarande form

Andra nyttigheter

JUFO - portalen

JUFO-klassificeringen beskriver nivån på publikationskanalen. Klassificeringen har tre nivåer: 1 = basnivå; 2 = ledande nivå; 3 = högsta nivå.

Övriga identifierade publiceringskanaler som inte uppnått nivå 1 (se kriterierna) är listade med tecknet 0.

Om det inte finns någon markering vid nivån, är publiceringskanalen för närvarande under bedömning och har ännu inte tilldelats en nivå.


Vetenskapsgrenar

Med hjälp av Vetenskapsgrenar 2010 beskriver man vilket vetenskapliga område som publikationen behandlar


Tilläggsuppgifter

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste