Skip to main content
LibGuides

Sjöfart: Hertig Johans parkgata

ASA/Åbo Akademi

Herig Johans parkgata - referensbibliotek

Hyllklasser / Shelf locations

06.1 Föreningar. Sällskap. Klubbar Organizations
11 Filosofi. Psykologi Philosophy. Psychology
14 Psykologi Psychology
16.7 Vetenskapsteori och -filosofi. Forskningsmetoder Theory of science. Philosophy of science
30 Allmän samhällsvetenskap Social sciences
30.1 Sociologi Sociology
30.7 Organisationsverksamhet. Mötesteknik Organisational  activities. Event planning
31 Statistik Statistics
33 Juridik Jurisprudence. Law
33.04 Lag- och författningssamlingar Body of laws
33.041 Kommittébetänkanden Comittee reports
33.1 Internationell rätt International law
33.3 Civil- och handelsrätt. Transporträtt Civil law. Commercial law. Transport law
33.44 Arbetsrätt Labour legislation
33.45 Sjörätt Maritime law
33.451 Sjöförklaringar Ship's (captain's) protest
35.6 Sjösäkerhet. Brandskydd Safety of life at sea. Fire protection
36 Ekonomisk vetenskap. Nationalekonomi Economics. National economy
36.13 Arbete. Arbetsliv Work. Working life
37.1 Arbetarskydd. Ergonomi Safety in work. Ergonomics
38 Fostran. Undervisning. Pedagogik Upbringing. Education. Educational science
38.2 Didaktik Didactics
38.3 Studieteknik Study techniques
38.4 - 38.6 Skolor. Årsberättelser och historiker Schools
38.8 Yrkesval Choice of career
39 Militärväsen National defence
50 Naturvetenskap. Medicin Science of nature. Medicine
50.1 Miljövård. Energipolitik Environmental protection. Energy policy
50.13 Vattenvård Water pollution control
51 Matematik Mathematics
51.08 Allmänna tabeller och formelsamlingar General tables
51.4 Sannolikhetskalkyl Calculus (theory) of probability
52 Astronomi Astronomy
53 Fysik Physics
54 Kemi Chemistry
55.5 Meteorologi Meteorology
55.6 Hydrologi. Havsströmmar. Tidvatten. Istäcke Hydrology. Ocean current. Tidal water. Ice cover
55.608 Tidvattenstabeller Tide-tables
59 Medicin. Hälsovård Medicine. Health care
60 Teknik. Industri. Företagsekonomi. Trafik Technology. Traffic. Industry. Business administration
60.3 Standarder. Normer Standards
61 ADB Automatic data processing. Information technology
62.2-3 Maskinteknik. Motorer Mechanical technology. Motors
62.54 Skeppsbyggnad Shipbuilding
62.542 Fartyg. Förteckningar Ship. Register
62.6 Ellära. Elteknik Electrical engineering. Electrotechnology
62.62 Elmaskiner Electrical machinery
62.671 Elektronik Electronics
62.676 Telekommunikation. Radarteknik Telecommunication. Radar technique
62.434 Knytarbete. Splitsning Knotting
69 Företagsekonomi. Företagsverksamhet Business. Trade
69.11 Ledarskap Leadership
69.63 Sjöfart Traffic. Shipping
69.6302 Sjökort. Farleder och fyrar. Hamnar Nautical chart. Navigation channel and lighthouse. Harbour
69.63053 Sjöfart. Årsböcker och almanackor Shipping. Year-books and almanacs
69.6308 Sjöfartsstatistik Maritime statistics
69.6309      Sjöfarthistoria Maritime history
69.631 Navigation Maritime navigation
69.633 Lastlära. Farligt gods Ship stability.Dangerous goods
80 Skönlitteratur. Språkvetenskap Fiction. Linguistics
82 Poesi Poetry
84 Skönlitteratur Fiction
87 Språkvetenskap Linguistics
88.2 Finska Finnish
89.31 Svenska Swedish
89.41 Tyska German
89.5 Engelska English
90.4 Marinarkeologi Marine archaeology
     
05.2 Turun yliopisto Turun yliopisto
  Varvsindustri Shipbuilding industry